Mer om boken

Sköldkörteln och mycket mer

Sköldkörteln och mycket mer är en utvidgad och fördjupad version av Sköldkörteln och mitokondrierna. Författaren belyser kontrasterna mellan våra fysiologiska system som var optimala under stenåldern men som i dag leder till gnissel hos många individer i våra urbaniserade och artificiella samhällen.  Gnisslet, diskordans, orsakar flertalet s k moderna livsstilssjukdomar men även åldersrelaterad och neurodegenerativa sjukdomar till följd av vår förlängda medellivslängd  utan att våra hormonsystem  har förlängts i motsvarande grad.

Många av våra fysiologiska system är beroende av sköldkörtelhormonerna och energin som produceras i mitokondrierna, cellernas kraftverk. Vi får följa sköldkörtelhormonernas väg från produktion i sköldkörteln till deras funktioner på cellnivå. Boken belyser hormonernas betydelse för fosterutveckling, tillväxt, pubertet, reproduktion samt vikten av bibehållna kroppsfunktioner som är förutsättning för liv.

I boken beskrivs även de senaste rönen om sköldkörtelhormonernas och mitokondriernas betydelse för utvecklingen av det s k metabola syndromet, hypotyreos och hjärt-kärlsjukdomar. Vi kan läsa om det nya ämnet Mitokondriell medicin som ser och bedömer helheten i patientens symtombeskriving, vilket står i kontrast till dagens specialiserade och subspecialiserade patientbedömningar.

Konsekvenserna av det moderna samhällets tonvisa kemikalier, vars molekylrester drabbar våra celler, beskrivs i ett särskilt kapitel.

Med stöd av vetenskaplig dokumentation belyser författaren att dagens riktlinjer för diagnos och behandling av hypotyreos inte är tillämpliga för alla drabbade. Följden blir att många nekas adekvat behandling. Detta orsakar ett lidande för den drabbade samt stora samhällskostnader till följd av ofta långa sjukskrivningar som många gånger sker under felaktiga diagnoser p g a  att kunskaperna om hypotyreos och mitokondriell medicin inte har nått ut till distriktsläkarna.

Boken riktar sig framförallt till distriktsläkare och till patienter som vill fördjupa sig i ämnet och till våra politiska beslutsfattare för att öka förståelsen för och se orsak och samband till ohälsoutveckligen i det moderna samhället.

Tyngre vetenskapligt faktaunderlag förekommer i flera avsnitt.

Boken avslutas med intressanta fallbeskrivningar, patientfall som författaren behandlat utifrån tillägnad kunskapsbredd om sköldkörtelhormonerna och mitokondrierna och utan att professionens gällande riktlinjer om avvikande labprover har fått styra diagnos och behandling.